தங்கம் - 1 கிராம் ரூ.2,866.00
வெள்ளி - 1 கிராம் ரூ.43.04